İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (ÜCRET VE FAZLA MESAİDEN KAYNAKLI)

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (ÜCRET VE FAZLA MESAİDEN KAYNAKLI)

… İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 :

KONU                                    : Ücret ve Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR        :

1-) Müvekkil, davalıya ait işyerinde …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile çalışmaya başlamış ve …/…/… tarihinde iş sözleşmesi işverence haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak feshedilmiştir. Müvekkilimiz, iş sözleşmesinin feshedildiği …/…/… tarihine kadar toplam … yıl … gün kesintisiz olarak hizmet ifa etmiş bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimizin iş sözleşmesi feshedildikten sonra kendisine ihbar ve kıdem tazminatları …/ …/ … tarihinde ödenmiş, fakat … aylık maaşı ve … saatlik fazla mesai ücreti ödenmemiştir. Söz konusu alacakların …/ …/ … tarihinde ödeneceği söylenmiş ise de davalı tarafından ne söylenen tarihte ne de şu ana kadar yapılan her hangi bir ödeme bulunmamaktadır. Bu durum, tanık beyanları (EK-2) banka kayıtları ve bordrolar ile sabittir.(EK-3). Ücret alacaklarının ödenmesi için tarafımızca …………..noterliğinden ……………..yevmiye numaralıihtar davalıya …/ …/ … tarihinde tebliğ edilmişse de (EK-4)ödeme yapılmamıştır. Davalı ile yapılan arabuluculuk görüşmelerinin de olumsuz sonuçlandığı son görüşme tutanağı ile sabittir (EK 5).

3-) Belirttiğimiz sebeplerden dolayı Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 4857 S. K. m. 32, 41, 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 8, 9, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği m. 5, 9

HUKUKİ DELİLLER                        : Belirsiz süreli iş sözleşmesi, Tanık, ihtarname, banka kayıtları, bordrolar, bilirkişi, yemin vs tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, ödenmeyen … aylık ücret alacağı ve … saatlik fazla mesai ücretinin, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle, müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.…/…/ …

                                                                  Davacı Vekili

                                                                             Av.

EKLER                       :        1-) …/…/… tarihli iş sözleşmesi

2-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

3-)Banka kayıtları ve bordro örnekleri

4-) İhtarname

5-) Arabuluculuk tutanağı

6-) Bir adet onaylı vekaletname örnekleri

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın