İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (KIDEM – İHBAR)

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (KIDEM – İHBAR)

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                :

DAVALI                                :

KONU                                   :Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödenmesi istemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ      :

1-) Müvekkil davalı şirket bünyesinde…/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile çalışmaya başlamış ve sözleşmesinin işverence feshedildiği …/…/… tarihine kadar toplam … yıl … gün hizmet ifa etmiştir. (EK-2)

2-) Müvekkilimizin çalıştığı şirket …/…/… tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile …/…/… tarihinde ……… şirketi ile birleşmiş ve isim değiştirmiştir.

3-) Söz konusu sürecin sonunda müvekkilimizin iş sözleşmesi …/…/… tarihinde ihbar önellerine uyulmaksızın ve haklı ya da geçerli bir neden gösterilmeksizin feshedilmiş, müvekkilimizin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiştir. (EK-3)

4-) Davalı işveren tarafından iş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedilen ve … … Noterliği’ nin …/…/…. tarih ve … yevmiye numarası (EK-4) ile işverene çekilen ihtara rağmen alacakları ödenmeyen müvekkilin yasadan doğan işçilik alacaklarının tahsil edilebilmesi için zorunlu arabuluculuk kurumuna müracaat edilmişse de anlaşma sağlanamamıştır (EK-5).   Tüm yasal girişimlerimize rağmen işveren tarafından ödeme yapılmamasından ötürü işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4857 S. K. m. 17, 18, 1475 S. K. m. 14, 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 9

HUKUKİ DELİLLER        :…/…/… tarihli iş sözleşmesi,İşyeri şahsi sicil dosyası ve özlük belgeleri, Tanık, … … Noterliği’ nin …/…/…. tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname sureti, Bilirkişi, yemin, vs tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle … TL’nin, ihbar tazminatına ise temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiz ile birlikte … TL’nin müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                             Davacı Vekili

Av.

EKLER                                 :          

1-) …/…/… tarihli iş sözleşmesi

2-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

3-)… … Noterliği’ nin …/…/…. tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname sureti.

4-) Arabuluculuk tutanağı

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın