TRAFİK CEZASININ İPTALİ (TUZAK RADAR)

TRAFİK CEZASININ İPTALİ (TUZAK RADAR)

……NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA İTİRAZ EDEN           :

VEKİLİ                                              :

İDARİ YAPTIRIMA KARAR VEREN       : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                       :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                             :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                      : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………. sıra numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                                :

Müvekkil şirket hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) ………………………. tescil plakasına kayıtlı şirket aracı; ../../…. tarihinde Ankara Bulvarı’nda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b hükmüne istinaden “Hız Sınırlarına Uymama” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu ../../….. tarihli, toplam 488 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip tebliğ edilmiştir.  (EK-1)

2-) Müvekkil şirket tarafından trafik cezası 15 gün içerisinde indirimli olarak ödenmiş olup ödeme dekontu da Sayın Mahkeme’ye bilahare sunulacaktır.

3-) İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen ihlal ….. Km hızla yapılmıştır. 2918 Sayılı KTK madde 50/1 uyarınca hız sınırları belirlenmiş ve bu sınırlar 50/4 uyarınca ilgili kuruluşça artırılıp azaltılabilir.

4-) MÜVEKKİLE AİT ARACA İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN YOLDA RADAR OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR İKAZ YOKTUR. BAHSE KONU CEZAYI UYGULAYAN MEMURLAR “TUZAK RADAR” UYGULAMASI YOLU İLE İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİNE SEBEBİYET VERMİŞLERDİR.

Konuya ilişkin olarak YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu Emsal kararında;

İçişleri Bakanlığının bu “düzenleme görev ve yetkisi” dâhilinde, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge hazırlanarak 31.10.2011 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe konulmuştur. “Trafik denetimlerinde; denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemek” amacıyla çıkarılmıştır.Yönergenin; “Radarla hız denetiminde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde şu kurala yer verilmiştir; “Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunun her iki yönünden kolayca görülebilecek ve trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır.”  “Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi” başlıklı 47 nci maddesi şu şekildedir: “Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla, DENETİMİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMLERİNDE, HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI VE HANGİ KONULARDA YOĞUNLAŞTIRILACAĞI VE BUNLARLA İLGİLİ RİSK BİLGİLERİ, NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLERİ VE DENETİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASINDA ULUSAL VE YEREL MEDYA İLE DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARINDAN AZAMİ ÖLÇÜDE FAYDALANILIR.”

Yönergenin 47 nci maddesi hükmüne göre, idare bu bilgilendirme faaliyetinde “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından” azami ölçüde faydalanacaktır. İdarenin “yol kullanıcılarını her koşulda bilgilendirmek” ile yükümlü tutulduğu, bu amaçla “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarında da azami ölçüde yararlanma cihetine gidebileceği sonucuna varılması gerekmektedir. İdare öncelikle kendi mutat vasıta ve yöntemleriyle bilgilendirme yapacaktır. Zira “karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslar”, 19.06.1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergenin 47 nci kapsamındaki bilgilendirmenin, bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre konulacak “trafik işaret levhaları” ile yapılması gerekmektedir. Bu yöntem dışında gerekiyorsa medya ve diğer iletişim araçlarından da yararlanacaktır. Dolayısıyla, BAHSE KONU YÖNERGE HÜKMÜ UYARINCA, “RADARLA HIZ DENETİMİNİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMİNDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI” KONULARINDA SÜRÜCÜLERİN, HER ŞEYDEN ÖNCE TRAFİK İŞARET LEVHALARIYLA BİLGİLENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

Evrensel ceza hukuku normlarının Türk hukukundaki tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesindeKİMSE, İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUNUN SUÇ SAYMADIĞI BİR FİİLDEN DOLAYI CEZALANDIRILAMAZ; KİMSEYE SUÇU İŞLEDİĞİ ZAMAN KANUNDA O SUÇ İÇİN KONULMUŞ OLAN CEZADAN DAHA AĞIR BİR CEZA VERİLEMEZ” denilmektedir.

         Nitekim Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 08/07/2014 tarihinde 2014/2954 E., 2014/14281 K. sayılı ilamında; “Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.” Denilmektedir

5-) Müvekkile ait ……………… plakalı araç şirket elemanları tarafından kullanılmaktadır. SUÇ VE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ GEREĞİ BİR TRAFİK KURALI İHLALİNİN VARLIĞI HALİNDE CEZANIN İHLALİ YAPAN ŞAHSA İZAFE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Oysa tarafımızca itiraza konu edilen trafik cezası usulsüz bir şekilde daha sonradan tanzim edilmiştir. Zira bu konuya ilişkin olarak (http://www.haberler.com/sirkete-kesilen-trafik-cezasi-itirazi-kabul-edildi-8503096-haberi/)  Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da emsal niteliğinde bir karar verilmiştir (EK-3).

6-) Bu nedenle söz konusu kanunun 51/2-A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                      : 2918 S. K. m. 50, 51,  ve ilgili sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen 488 TL idari para cezasının iptaline, yargılama giderleri ve yasal vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 İtiraz Eden Vekili

       

EKLER                                               :

1- İtiraza konu Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün ………………….sıra numaralı idari yaptırım kararı trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ………………….plakalı araca ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3- Onaylı Vekâletname sureti ve yetki belgesi

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın