VASİ TAYİNİ

…………………..SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN                      :

VEKİLİ                                              :

KONU                                    : Vasi Atanması İstemimize İlişkindir.

AÇIKLAMALAR                                :

4721 Sayılı Kanun’un 404. Maddesi uyarınca 07/11/2011 doğumlu B…………………………..’na vasi atanması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

1-) Müvekkilimiz, müteveffa eşi Z…………………….. ile 1996 yılında evlenmiştir. Evlilikleri yaklaşık 21 yıl sürmüş olup müteveffanın vefatı ile evlilik sona ermiştir (EK 1). Müvekkil ile müteveffanın evlilik birliği içinde doğmuş 20 yaşında Ö………………………ve 18 yaşında .Ö…………………………… isimli iki çocukları vardır. Müteveffanın evlilik birliği dışında S……………………… isimli bir bayan ile kurmuş olduğu ilişkiden 07/11/2011 tarihinde B…………………….. isimli bir kızı dünyaya gelmiştir.

2-) B……………………., doğduğunda biyolojik annesi S……………… isimli şahsın beraber yaşadığı K………… isimli şahsın nüfusuna kaydolmuştur. K……………………….., Konya 1. Aile Mahkemesi’nde soy bağının reddi davası açmak sureti 2012/198 Esas ve 2012/1146 Karar sayılı ilamı ile …………………..’ı kendi kütüğünden sildirmiştir. Müteveffa Z……………………………….., DNA testi yaptırmak sureti ile B………………………………….’nun biyolojik babası olduğunu ispat etmiş 15/03/2013 tarih ve 8292 tanıma senedi belgesi ışığında B…………………………..’nu tanımıştır.

3-) Biyolojik anne S……………………………….’nin HAYSİYETSİZ HAYAT sürmesi nedeni ile müteveffa Z………………………………… Sincan . Aile Mahkemesinde velayet davası açmıştır. Sincan Aile Mahkemesi’nin …………./…………Esas ve ………../……….. Karar sayılı …./…../………tarihli ilamında velayet müteveffaya verilmiştir (EK 2). Dava esnasında mahkeme tarafından uzmanlardan talep edilen mütalaada (EK 3) biyolojik annenin haysiyetsiz yaşam sürdüğünü, B…………….’ın müvekkil D………………..’na alışkın olduğunu, çocuğa ait bakımların müvekkil tarafından yapıldığını, S………………’in çocuğu görmek dahi istemediğini ispat eder mahiyettedir.

4-) Müvekkil, müteveffa eşin ölümünden evvel olduğu gibi ölümünden sonra da üç çocuğun bakımları ile ilgilenmiştir. B…………………………., ağabeyleri ve annesi bildiği müvekkil ile beraber mutludur. Zira müvekkil B……………………….’ı hiçbir zaman kendi çocuklarından ayırmamıştır. Müvekkil 21 yıllık hayat arkadaşının kendisine emaneti olan kızının vasisi olmak istemektedir. B…………….. henüz 6 yaşında olup kendisini idame ettiremeyecek durumdadır. Bu nedenle müvekkilimizin hukuken “Küçük” olan B………………….’a vasi olarak atanması isteminde bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                      : 4721 S. K. m. 405, 408, 413, 414, 419, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER                        : Vesayet Altına Alınması istenen Kişinin Nüfus Kaydı, Mahkeme ilamı, Yargıtay Kararları, uzman raporu, Tanık Beyanları, yemin vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin B………………………………..’na vasi olarak atanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

İstem Sahibi Vekili

                                                                                              Av.

EKLER          : 1. Ölüm belgesi

  2. Sincan Aile Mahkemesi’nin ………./………… Esas ve       ………………./……………… Karar sayılı ../…/….. tarihli ilamı

                     3. Uzman Raporu

                     4. Onaylı Vekâletname sureti

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın