NAFAKANIN KALDIRILMASI

NAFAKANIN KALDIRILMASI

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

TC KİMLİK NO                 :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                               :

ADRES                                 :

KONU                                   : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-)  Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. İlk başlarda güzel giden evlilikleri artan tartışmaların çekilmez hale gelmesi sonucu boşanma ile neticelenmiştir. Müvekkilimiz ve davalı, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile boşanmışlar ve mahkemece müvekkilimizin, davalıya aylık … TL. yoksulluk nafakası ödemesine hükmetmiştir. (EK – 1) Mahkemece verilen karar gereğince müvekkilimiz düzenli olarak her ay yoksulluk nafakasını ödemiştir. Ödemelere ilişkin banka dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK – 2)

2-) Müvekkilimiz ile davalı, boşandıktan sonra da aynı apartmanda yaşamaya devam etmişlerdir. (EK – 3) Müvekkilimiz, davalının, kendisinden boşandıktan sonra … … isimli şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığını duymuş ve davalı ile … … isimli şahsın aynı eve girip çıktıklarını kendi gözleri ile de görmüştür. Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler sayın mahkemede tanıklık yapacaklardır. (EK – 4) Bu durum davalının yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK – 5)

3-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 176, 365

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları, müvekkilimize ait ikametgah kaydı, tanık beyanları, Yargıtay içtihatı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:        1-)  … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı

2-) Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları

3-) Müvekkilimize ait ikametgah kaydı

                        4-) … … ve … … isimli tanıkların beyanları

                        5-) 2. HD. 11.05.2011 T. 2011/7688 E. 2011/8070 K.

                        6-) Vekaletname örneği.

Davacı Vekili

   Av.

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın