NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

…  AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                               :

ADRES                                 :

KONU                         : Aylık …TL. olan  Tedbir Nafakasının …TL. Arttırımı                       ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. (EK – 1)

2- Müvekkilim ve davalı .. yıldır ayrı yaşamakta olup,müşterek çocukları okumaktadır.Davalı ile evliliklerinden olma çocuklarının bakımı müvekkilim tarafından karşılanmakta olup, …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. Sayılı .(EK-2) ilamı ile müşterek çocuk …  için aylık …TL tedbir. nafakasına hükmetmiştir. Müvekkilimin bu nafakadan başkaca geliri bulunmamaktadır. (EK – 3)

3- … yılında hükmedilen aylık …TL tedbir nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması aynı zamanda engelli oluşundan kaynaklanan masraflar sonucu yetersiz kalmıştır.

4- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 182, 186, 187, 327, 330, 331  6100 S. K. m. 1, 5.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Nüfus Kayıt Örneği.

2-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı mahkeme ilamı

3-) Muhtarlık ve Sgk’dan alınacak geliri olmadığını gösterir belge

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle dava tarihinden başlamak üzere aylık …TL. olan tedbir nafakasının …TL. arttırımı ile aylık …TL. ‘ye çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                  : 

1-) Nüfus Kayıt Örneği.

2-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı mahkeme ilamı

3-) Muhtarlık ve Sgk’dan alınacak geliri olmadığını gösterir belge

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili                                                                                                                      Av.                                        

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın