BOŞANMA (ÇEKİŞMELİ)

BOŞANMA (ÇEKİŞMELİ)

  ……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE
6284 SK UYARINCA KORUMA KARARI İSTEMLİDİR
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU :
AÇIKLAMALAR :
1) Müvekkil F. ile davalı eşi F. …./…./…./ yılında evlenmişlerdir.
Tarafların …./…./…./ doğumlu M. ve …./…./…./ doğumlu E. isimli
iki müşterek çocuğu evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiştir.
2) Tarafların evliliklerinin ilk yılı sorunsuz ve mutlu geçmiştir. Ancak müvekkilin ilk çocuğu doğumuna az kala davalının bitmek tükenmek bilmeyen sorumsuzlukları başlamıştır. Davalı artık kendi ailesi ile de ters düşmeye başlamıştır. İlk çocuktan sonra boşanmaya niyetlenen müvekkil ikinci çocuğa hamile kalması ile birlikte bu düşüncesinden geri adım atmıştır.
3) Evlilikteki ilk yılların geri kalmaya başlaması ile beraber davalı sorumluluk hissini kaybetmiş, içkiye, pavyona ve kumara olan düşkünlüğü sebebi ile borçlar artmaya başlamıştır. Müvekkile yönelik fiziki şiddet artmış, müvekkilin alyansı dahil tüm ziynet eşyaları satılarak borçlara harcanmıştır. Davalı, ……. yılında üzerine kayıtlı C plaka okul
servisini de kumar borçları nedeni ile satmak zorunda kalmıştır.
4)Davalı, C plaka servisini sattıktan sonra uzun bir süre çalışmamış, müvekkil kendi başına çalışarak geçimini sağlamaya çalışmıştır. Davalının umursamazlığı ve sorumsuzluğu müvekkil için çekilmez bir hal almıştır. Davalı sürekli olarak müvekkile ait hesap ve kredi kartlarını izinsiz kullanmak sureti ile müvekkili amansız bir borç sarmalına sokmuştur. Bu da yetmezmiş gibi müvekkilin borçları için önce ……..bankası’ndan 7.500 TL daha sonra …..bank’tan 30.000 TL (EK 2) kredi çekmiştir. Müvekkilin verdiği paranın büyük bir kısmı yine davalının borçları için bir avukatın hesabına gönderilmiştir (EK 3).
5)Müvekkil söz konusu kredilerden kaynaklı borçları hem tek başına ödemeye deva etmiş hem de ailesinin geçimini sağlamaktadır. Davalının aile bütçesine en ufak bir katkısı olmadığı gibi evin içerisinde sürekli huzursuzluklar çıkarmakta ve müvekkili çocuklarının önünde dövmektedir. Henüz yaşları küçük olan çocukların psikolojileri
gözlerinin önündeki şiddet gösterisi nedeni ile bozulmuştur.
6) Aile birliğinin yeniden tesisini imkansız kılan vakıalar ve taraflar arasında sarsılan güven, saygı ve sevgi ortamı nedeni ile işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S.
K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.
HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, tanık beyanları, banka dekontları, yemin, Yargıtay içtihatları vs. tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü;
• Tarafların boşanmalarına,
• Tarafların boşanmasına karar verilmesi halinde, müvekkil lehine 100.000
-TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile tahsiline,
• Müşterek çocuklar M. ve E. nin velayetinin müvekkile bırakılmasına
• Müşterek çocuklar M., E.ve müvekkil F. lehine 500’er TL (Toplamda 1500 TL) tedbir nafakasına hükmedilmesine,
• Tedbir nafakasının boşanmadan itibaren iştirak ve yoksulluk nafakası
olarak devamına,
• 6284 Sayılı Kanun 5/a uyarınca davalı hakkında müvekkil ve müşterek
çocuklara yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasının yasaklanmasına, 5/b uyarınca davalının müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun müvekkile tahsis edilmesine, 5/c uyarınca davalın müvekkil ve müşterek çocuğa, bu kişilerin bulundukları
konuta, okula ve işyerine yaklaşmasının yasaklanmasına, 5/d uyarınca müvekkilin kendisine, annesine, babasına, kız kardeşlerine, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere müşterek çocuğa yaklaşmasının yasaklanmasına, 5/e uyarınca davalının, müvekkilin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermesinin yasaklanmasına, 5/f uyarınca müvekkilin kendisine, annesine, babasına, kız kardeşlerine, tanıklarına iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmesinin yasaklanmasına karar verilmesini
• Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini vekâleten talep ederiz.
Davacı Vekili
Av.

EKLER : Vekaletname, kredi dekontu, havale dekontu

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın