AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ

AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : 

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemimiz Hakkındadır.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz ile davalı …. ….., …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … ve … isimli üç çocukları olmuştur. Müvekkilimiz ile davalı … yıl süren evliliklerini …ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan, … …. …. …. adresindeki taşınmazda (EK 1) sürdürmüşlerdir.

2-) Müvekkilimiz ile davalı arasında evliliğin başından beri çeşitli maddi ve manevi anlaşmazlıklar mevcut olup, bu anlaşmazlıklar son dönemde içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu duruma çözüp bulabilmek için müvekkilimiz ile davalı boşanma kararı almış ve …/ …/ … tarihinde davalı taraf … …. …. …. adresindeki evden ayrılmıştır.

3-) Müvekkilimizin çocukları ile birlikte oturdukları konut, evlilik birliği içerisinde satın alınmış ve davalının adına tapuya kayıt edilmiştir. (EK 1)  Her ne kadar, müvekkilimiz ile davalı boşanma konusunda anlaşmış olsalar da, davalı, evden ayrıldıktan sonra çeşitli kereler telefon etmek suretiyle boşanmaktan vazgeçtiğini, müvekkilimizin ve çocukların artık önemli olmadığını,  evin kendisine ait olduğunu ve müvekkilimizin çocukları ile birlikte oturdukları konutu satacağını söylemiştir.

4-) Müvekkilimizin her hangi bir mesleği ve geliri bulunmamaktadır. Davalının, müvekkilimizin çocukları ile birlikte oturdukları konutu satması, müvekkilimizin, … ve … yaşlarındaki çocukları ile birlikte gereksinim duyduğu barınma ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesine yol açacaktır.

5-) İş bu nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K.  m. 194, 6100 S. K. m. 119

HUKUKİ DELİLLER        : …ada …pafta … parsele ait Tapu Kaydı, Nüfus Kaydı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıdaaçıklanan nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.)yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EK      :           1- …ada …pafta … parsele ait tapu kaydı

2- Nüfus Kaydı

3- Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

                       Av.

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın